You are here Home ข่าวสาร ระบบไฟฟ้ากำลัง
energy saving u-industrialtech

ระบบไฟฟ้ากำลัง

อัพเดทวันที่ : 5 ตุลาคม 2558

 

 
 

 
 
 
ผลของระดับแรงดันไฟฟ้า
ส่งจ่ายต่อการสูญเสียพลังงาน
หม้อแปลงความสูญเสียต่ำ
ความผิดปกติในระบบกำลังไฟฟ้า
 
 
 
 
ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า
POWER  DISTRIBUTION  SYSTEM
 

หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี
     ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า  เป็นส่วนหลักของระบบไฟฟ้า  ทำหน้าที่จ่ายกำลังไฟฟ้าไปยังโหลดไฟฟ้าต่างๆ โดยมีอุปกรณ์หลักดังนี้
     >>  สายรับไฟฟ้า  ทำหน้าที่ลดระดับแรงดันไฟฟ้าจากแรงดันสูงในระบบส่งจ่ายให้อยู่ในระดับแรงดันที่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้าภายในโรงงาน
     >>  แผงจ่ายไฟฟ้า  มีหน้าที่ในการแบ่งจ่ายไฟฟ้าไปยังโหลดต่างๆ ภายในโรงงาน
     >>  สายจ่ายไฟฟ้า จะต่ออยู่กับแผงจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำหน้าที่รับไฟฟ้าจากแผงจ่ายไฟฟ้า และส่งผ่านกำลังไฟฟ้าไปให้กับโหลดต่าง ๆ

การลดพลังงานสูญเสียในระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า
     1.  การใช้หม้อแปลงสูญเสียต่ำ
     การสูญเสียในแกนเหล็กและขดลวด  เป็นสาเหตุของพลังงานสูญเสียในหม้อแปลง  การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพในการผลิตหม้อแปลง  และวิธีการผลิตหม้อแปลงที่ดี   จะช่วยให้พลังงานสูญเสียที่เกิดขึ้นลดลง
     2.  การเลือกระดับแรงดันที่ถูกต้อง
     การเลือกใช้ระดับแรงดันสูงปานกลางหรือแรงดันสูง  เพื่อจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับโหลดขนาด ใหญ่ หรือกลุ่มโหลดที่อยู่ไกล  จะมีพลังงานสูญเสียและแรงดันตกน้อยกว่าการจ่ายกำลังไฟฟ้าด้วยระดับแรงดันต่ำ  ทั้งนี้เนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าที่ลดลงได้จากการใช้ระดับแรงดันสูงปานกลางหรือแรงดันสูง เมื่อเทียบกับการใช้ระดับแรงดันต่ำ
     3.  การออกแบบการเดินสายไฟฟ้าและแผงไฟฟ้าให้มีความต้านทานต่ำ
     ในการออกแบบระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าต้องคำนึงถึงพลังงานสูญเสียในระบบ  การคำนวณเพื่อกำหนดขนาดและแนวการเดินสายไฟฟ้า เพื่อให้ได้ขนาดสายที่เหมาะสมกับกระแสไฟฟ้าที่โหลดต้องการ และควรคำนึงถึงพลังงานสูญเสียที่จะเกิดขึ้นด้วย
     4.  การปรับปรุงตัวประกอบกำลังเพื่อลดกระแสไฟฟ้าในระบบ
     อุปกรณ์ที่มีค่าตัวประกอบกำลังต่ำ  จะใช้กระแสไฟฟ้ามากกว่าอุปกรณ์ที่ค่าตัวประกอบกำลังสูง การใช้ตัวเก็บประจุ (Capacitor) ต่อขนานเข้าไปในระบบเป็นวิธีพื้นฐานในการปรับปรุงตัวประกอบกำลัง
     5.  เพิ่มอุปกรณ์กรองเพื่อลดฮาร์โมนิค     ฮาร์โมนิคที่เกิดขึ้นจะมีผลทำให้เกิดพลังงานสูญเสียในสายไฟฟ้าแผงไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าสูงขึ้น ดังนั้นจึงควรมีการติดตั้งตัวกรองเพื่อลดฮาร์โมนิคที่เกิดขึ้นในระบบ
      6.  การกวดจุดขันต่อทุกจุดให้แน่นอยู่เสมอ
     จุดต่อสายต่างๆ เมื่ออยู่ในสภาวะที่หลวมจะทำให้เกิดความร้อนสูญเสียขึ้นที่จุดต่อ ดังนั้นการกวดขันให้จุดต่อทั้งหมดแน่นอยู่เสมอจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะลดพลังงานสูญเสียส่วนนี้ลงได้
      7.  การลดระยะที่ยาวเกินไป
          
สายที่ยาวเกินไปทำให้เกิดความต้านทานมากขึ้นในระบบ ส่งผลให้เกิดความร้อนสูญเสียเพิ่มมากขึ้นในระบบ การลดสายที่ยาวเกินไปจะทำให้พลังงานสูญเสียทั้งหมดในระบบลดลงด้วย
     8.  จัดโหลดไฟฟ้าในแต่ละเฟสให้สมดุล
     ความไม่สมดุลของโหลดไฟฟ้า จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าหนึ่งหรือสองเฟสสูงกว่าเฟสที่เหลือทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในสายศูนย์ (Neutral) การจัดโหลดไฟฟ้าให้สมดุลจะสามารถลดพลังงานสูญเสียในสายไฟฟ้าลงได้